२०७९ मंसिर २० मंगलवार 1670378295
Banner

नगरपालिकाको कार्यक्रममा सहभागी हुन देउवा आज मोरङ जाने

मोरङ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नगरपालिकाको कार्यक्रममा सहभागि हुन आज मोरङ जाने कार्यक्रम छ । उहाँ मोरङ्गको सुन्दरहरैचा नगरपालिकामा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यतातर्फ जान लाग्नुभएको हो । सुन्दरहरैचा नगरपालिकाका उपप्रमुख धनमाया तामाङले दिनुभएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा आज बिहान सो नगरपालिकाद्वारा आयोजित तीन वटा कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने छ ।

sf7df8f}F, @* sflQsM #^cf}F k|f1 ;efdf k|d b]pjf g]kfn k|1f k|lti7fgsf] #^cf}F k|f1 ;efnfO{ ;Daf]wg ub}{ k|wfgdGqL z]/axfb’/ b]pjf . tl:a/M /f]zg ;fksf]6f÷/f;;

प्रधानमन्त्री देउवाले सुन्दरहरैचा नगरपालिकामा निर्मित नगर अस्पतालको उद्घाटन गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसैगरी उहाँले सो नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन र सुन्दरहरैचा नगरपालिकाको वडा नं ९ मा निर्माण हुने कृषि बजारको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम रहेको उपप्रमुख तामाङले बताउनुभयो ।